Žiadosť o Podporu talentovaných športovcov za rok 2023

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2
Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie: Dotácie možno poskytnúť športovcom, ktorí sú členmi ZŠO a vykonávajú športovú činnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a spĺňajú nasledovné požiadavky:

II. Postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

  1. Registrácia žiadostí o dotáciu Žiadosti o dotáciu sa registrujú v termíne uvedenom v tejto výzve. Žiadateľ vykoná podanie žiadosti prostredníctvom tohto formuláru.
  2. Žiadosti o dotáciu posudzuje Komisia pre mládež (steel). Príslušná komisia posudzuje formálny a vecný súlad žiadostí s podmienkami uvedenými v tejto výzve. Do vecne príslušnej komisie postupujú len tie žiadosti, ktoré spĺňajú kritéria na základe výzvy. Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči ZŠO. Komisia spíše na svojom zasadaní zápisnicu o posúdení doručených žiadostí o dotáciu a rozhodne o výške finančných prostriedkov prerozdelených v tejto výzve po jej vyhodnotení. Každú žiadosť, ktorá spĺňa podmienky na pridelenie dotácie posúdi komisia a určí rozdelenie vyčlenených finančných prostriedkov medzi oprávnených žiadateľov.
  3. Schvaľovanie žiadostí o dotáciu O pridelení dotácie konkrétnym žiadateľom rozhoduje komisia, ktorá oznámi výsledky žiadostí žiadateľom zverejnením na webovej stránke www.slovaksteeldarts.sk do 15 dní od zasadnutia. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
  4. Poskytnutie a vyúčtovanie dotácií Žiadateľ vyplní správu o vyhodnotení realizácie projektu, rekapituláciu výdavkov a podpísanú štatutárnym zástupcom doručí na adresu Odboru steelových šípok (viď kontakt na konci žiadosti). Pri nedodržaní podmienok zmluvy, alebo nevyčerpaní celej dotácie je žiadateľ povinný vrátiť časť dotácie, alebo celú dotáciu.

III. Kontakt

Odbor Steelových šípok
Nábrežná 4871/1, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
František Šulc, zástupca zväzu pre steelové šípky, e‐mail.: sulc@dcnovezamky.sk, 0917 841 649

Umiestnenie v rebríčku ZŠO za sezónu 2022/2023 a umiestnenie v rebríčku ZŠO v sezóne 2023/24 do dátumu podania žiadosti
Účasti na zahraničných turnajoch organizácií PDC, JDC a WDF v kalendárnom roku 2023, pričom treba uviesť dátum podujatia, názov a umiestnenie
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Sem priložte fotografie s maximálnou veľkosťou 2MB
Na projekt žiadam tieto oprávnené náklady:

Termíny oprávnenosti výdavkov

a) začiatok realizácie: od 1.1.2023
b) ukončenie realizácie: do 31.12.2023
c) zasielanie žiadostí do 31.1.2024

Prehlásenie
Znalosti

Publikované

január 6, 2024