Žiadosť o Podporu športových klubov pre rozvoj mládeže

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2

I. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci oblasti:

Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám, ktoré sú členmi ZŠO a vykonávajú športovú činnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a spĺňajú nasledovné požiadavky v týchto cieľových oblastiach:

- podpora organizovania športových a pohybových pravidelných mládežníckych tréningov, súťaží, turnajov a podujatí
- vytváranie podmienok na vykonávanie športu pre mládež do 23 rokov

Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie. Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám, ktoré sú členmi ZŠO a vykonávajú športovú činnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a spĺňajú nasledovné požiadavky:
Ďalšie podmienky získania dotácie a použitie dotácie:

II. Postup pri predkladaní žiadosti, posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií

  1. Registrácia žiadostí o dotáciu Žiadosti o dotáciu sa registrujú v termíne uvedenom v tejto výzve. Žiadateľ vykoná podanie žiadosti prostredníctvom tohto formuláru.
  2. Žiadosti o dotáciu posudzuje Komisia pre mládež (steel). Príslušná komisia posudzuje formálny a vecný súlad žiadostí s podmienkami uvedenými v tejto výzve. Do vecne príslušnej komisie postupujú len tie žiadosti, ktoré spĺňajú kritéria na základe výzvy. Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči ZŠO. Komisia spíše na svojom zasadaní zápisnicu o posúdení doručených žiadostí o dotáciu a rozhodne o výške finančných prostriedkov prerozdelených v tejto výzve po jej vyhodnotení. Každú žiadosť, ktorá spĺňa podmienky na pridelenie dotácie posúdi komisia a určí rozdelenie vyčlenených finančných prostriedkov medzi oprávnených žiadateľov.
  3. Schvaľovanie žiadostí o dotáciu O pridelení dotácie konkrétnym žiadateľom rozhoduje komisia, ktorá oznámi výsledky žiadostí žiadateľom zverejnením na webovej stránke www.slovaksteeldarts.sk do 15 dní od zasadnutia. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
  4. Poskytnutie a vyúčtovanie dotácií Žiadateľ vyplní správu o vyhodnotení realizácie projektu, rekapituláciu výdavkov a podpísanú štatutárnym zástupcom doručí na adresu Odboru steelových šípok (viď kontakt na konci žiadosti). Pri nedodržaní podmienok zmluvy, alebo nevyčerpaní celej dotácie je žiadateľ povinný vrátiť časť dotácie, alebo celú dotáciu.

III. Kontakt

Odbor Steelových šípok
Nábrežná 4871/1, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika
František Šulc, zástupca zväzu pre steelové šípky, e‐mail.: sulc@dcnovezamky.sk, 0917 841 649

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Stručný popis projektu prípadne akadémie:
Pravidelnosť tréningového procesu mládeže:
Pravidelné súťaže pre mládež do 23 rokov:
Počet registrovaných športovcov do 23 rokov
Sem napíšte počet vašich registrovaných športovcov do 23 rokov v databáze zväzu v príslušnom kalendárnom roku.
Počet registrovaných športovcov do 23 rokov na regionálnych alebo celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach
Sem napíšte počet vašich registrovaných športovcov do 23 rokov v databáze zväzu v príslušnom kalendárnom roku, ktorí sa zúčastnili na minimálne dvoch regionálnych, celoslovenských alebo medzinárodných turnajoch.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
sem priložte fotografie s maximálnou veľkosťou 2MB
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
sem priložte fotografie s maximálnou veľkosťou 2MB
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
sem priložte fotografie s maximálnou veľkosťou 2MB
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
sem priložte fotografie s maximálnou veľkosťou 2MB
Na projekt žiadam tieto oprávnené náklady:

Neoprávnené náklady

a) úhrada dane z pridanej hodnoty Prijímateľa alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto osoba realizuje Účel, ktoré sú platiteľom DPH a majú nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti
b) splácanie úverov, pôžičiek, úrokov a súvisiacich poplatkov z prijatých úverov a pôžičiek
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch okrem refundácie výdavkov na športovú infraštruktúru osobitného významu
d) úhrada výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom vymedzeným v tejto výzve
e) propagačné materiály
f) propagačné, mediálne, produkčné, projektové a poradenské služby
g) reklamnú, podnikateľskú alebo obdobnú činnosť
h) propagáciu prijímateľa a iných fyzických a právnických osôb
i) úhrada nákladov priameho realizátora hradeného prijímateľovi
j) úhrada kapitálových výdavkov z bežných transferov
k) úhrada bežných výdavkov z kapitálových transferov

Termíny oprávnenosti výdavkov

a) začiatok realizácie: od 1.1.2023
b) ukončenie realizácie: do 31.12.2023
c) zasielanie žiadostí do 31.1.2024

 

Prehlásenie
Znalosti

Publikované

január 4, 2024